Послуги і продукція інвесторам

TUTKOVSKY здійснює в інтересах інвесторів управління проектами з вивчення та використання окремих видів енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів, а також управління проектами або програмами (сукупністю проектів) з оцінки ресурсного потенціалу окремих видів або груп цих ресурсів та економічної доцільності його освоєння в певних країнах (регіонах).

Також TUTKOVSKY здійснює управління інвестиційними проектами з вивчення та використання земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, енергетичних ресурсів відновлювальних джерел.

Ми володіємо інформацією для проведення аналізу, оцінки та прогнозування щодо впровадження інвестицій у використання природних ресурсів. В умовах транзитивної економіки наявність інформації є основою для обґрунтування доцільності прийняття управлінських рішень. Правильне залучення інвестицій у вузлових, вирішальних точках і об’єктах національної економіки країни дає змогу інвесторам досягти ефекту мультиплікації, коли опосередкований контроль розповсюджується на капітали, ресурси і потужності, які набагато перевищують інвестовані суми.

Ми робимо проекти прозорими для інвесторів, контролюємо та підвищуємо ефективність, за рахунок чого збільшується прибуток. Виконуючи контракт із замовником на управління проектами чи програмами, TUTKOVSKY в інтересах клієнта проводить відкриті тендери з надання всіх видів послуг та постачання необхідних матеріалів і обладнання. Сервісні компанії й постачальники послуг і продукції можуть брати участь у цих тендерах на загальних умовах, але їхні пропозиції послуг та обладнання не мають ніяких переваг. Тендерна комісія, яка обов’язково включає в себе представників замовника, за прозорою процедурою визначає виконавців робіт та постачальників матеріалів і обладнання.

Такий підхід об’єктивізує та мінімізує розмір інвестицій і витрат клієнта.

TUTKOVSKY, у разі економічної доцільності, для забезпечення потреб локальних клієнтів у послугах, обладнанні та матеріалах організовує нові сервісні компанії і виробництва окремих видів продукції.

Послуги TUTKOVSKY з управління проектами вигідно відрізняються від таких послуг великих сервісних компаній, які замість послуг з управління проектами в інтересах клієнта надають власний дорогий інтегрований сервіс.

 

Управління проектами і програмами з використання природних ресурсів

TUTKOVSKY здійснює управління інтегрованими проектами з виявлення, вивчення, освоєння та експлуатації енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів, проектами на окремі стадії розвідки та розробки родовищ. Виконуючи контракт з замовником на управління інтегрованими проектами, TUTKOVSKY організовує надання всього комплексу послуг та повне забезпечення проекту необхідними матеріалами й обладнанням.

TUTKOVSKY управляє проектами на всіх етапах їх здійснення.

 

Ініціювання та планування проектів

TUTKOVSKY володіє ситуацією на ринках енергетичної та мінеральної сировини, має власну базу геологічних даних щодо різних видів ресурсів, країн і територій. Постійно здійснює моніторинг ринку й аналіз пропозицій юніорних компаній, проводить власні дослідження і формує портфель інвестиційних проектів. Також TUTKOVSKY бере на себе управління в інтересах інвесторів проектами, що ініційовані видобувними компаніями, які вже отримали ліцензії на перспективні площі або родовища.

Для визначення доцільності та можливості ініціювання проекту TUTKOVSKY:

 • виконує аналіз ринку паливно-енергетичної та мінеральної сировини;
 • здійснює збір даних і вибір ліцензійних площ, оцінювання ресурсного потенціалу, геологічних ризиків відкриття родовища в межах перспективного об'єкту;
 • проводить інвестиційне оцінювання перспективних площ і родовищ, оцінку політичних, екологічних та інших ризиків під час експлуатації родовища;
 • аналізує можливості залучення додаткових інвестицій для реалізації проекту.

TUTKOVSKY розробляє проекти для видобувних компаній на окремі стадії вивчення, освоєння та розробки родовищ та інтегровані проекти; складає бізнес-плани за міжнародними стандартами; здійснює експертизу проектів із залученням незалежних компетентних осіб. Розроблені TUTKOVSKY регламенти з геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу, різних видів твердих горючих копалин, рудних і нерудних мінеральних ресурсів, підземних вод враховують геолого-промисловий тип і складність геологічної будови, інші особливості родовищ, що дає можливість визначити найбільш ефективну методику їх вивчення.

У сучасних умовах істотною складовою загальної оцінки економічної ефективності проекту є оцінка соціальних наслідків його реалізації. TUTKOVSKY розробляє стандартизований інструментарій такої оцінки, який включається у структуру проекту і є основою проведення соціально-гуманітарної експертизи з метою визначення прямих і побічних соціальних та психологічних ефектів від реалізації конкретного проекту.

На етапі планування проекту TUTKOVSKY:

 • визначає ефективність методики і проектування геологорозвідувальних робіт;
 • створює бази даних наявної геологічної інформації;
 • здійснює юридичний, фінансовий, гірничо-геологічний, технологічний, екологічний, маркетинговий, управлінський, кадровий консалтинг;
 • організовує роботи з зовнішніми виконавцями та постачальниками;
 • виконує ідентифікацію ризиків і розробку плану дій з їх мінімізації;
 • проводить координацію з зацікавленими сторонами.

 

Реалізація проектів

На етапі реалізації проекту TUTKOVSKY, спираючись на свої можливості та набутий досвід, здійснює супервайзинг послуг на окремих стадіях розвідки й експлуатації родовища або бере на себе відповідальність за досягнення мети інтегрованого проекту, управляючи повним циклом вивчення, освоєння, розробки родовища та реалізацією видобувної продукції.

Що важливо: управління проектами – бізнес, незалежний від інших напрямів діяльності TUTKOVSKY: надання послуг з вивчення і використання природних ресурсів та виробництва й постачання матеріалів і обладнання з цією метою. TUTKOVSKY залучає через тендерні процедури найкращих виконавців робіт і постачальників. Обов’язкова участь у тендерних комітетах представників замовника забезпечує прозорість процедури їх визначення.

У разі економічної доцільності TUTKOVSKY організовує локальні сервісні компанії, здійснює управління технологічним, матеріально-технічним та кадровим забезпеченням цих компаній.

Такий комплексний підхід до управління реалізацією проектів дає можливість максимально оптимізувати виробничі процеси, за необхідності здійснити відповідні коригувальні дії.

Досвід TUTKOVSKY показує, що завжди виникає необхідність проведення переговорів із місцевими громадами щодо погодження реалізації проектів з використання природних ресурсів на території їхнього проживання. Цей досвід свідчить, що кожна громада має свої специфічні особливості, пов’язані як з умовами життєдіяльності (виробничими, інфраструктурними, екологічними), так і з суб’єктивними характеристиками (етнопсихологічними, традиційними, лідерськими тощо). Без знання і врахування цих характеристик неможливо побудувати ефективну взаємодію.

TUTKOVSKY за розробленими методиками складає «портрет» громади, проводить тренінг-семінари з соціально-гуманітарних аспектів реалізації проекту, спеціальну підготовку групи переговорників.

На стадіях пошуків і розвідки родовищ енергетичної, мінеральної сировини, підземних вод TUTKOVSKY управляє:

 • комплексом геологічних, геохімічних, геофізичних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних та екологічних досліджень;
 • бурінням розвідувальних свердловин на нафту і газ, тверді корисні копалини й підземні води;
 • проходкою розвідувальних гірничих виробок;
 • випробуванням й аналітичними дослідженнями проб;
 • лабораторними та заводськими технологічними дослідженнями;
 • об’ємним моделюванням перспективних структур і родовищ, підрахунком та техніко-економічною оцінкою запасів енергетичної, мінеральної сировини, підземних вод у відповідності до міжнародних стандартів.

На стадіях освоєння та розробки родовищ енергетичної, мінеральної сировини, підземних вод TUTKOVSKY здійснює управління:

 • розробкою проектів експлуатації нафтогазових родовищ;
 • створенням проектів буріння нафтогазових свердловин різних профілів (вертикальних, похилоспрямованих, горизонтальних) з повним геофізичним супроводом (навігацією, каротажем у відкритому і закритому стовбурах, перфорацією колон);
 • бурінням нафтогазових свердловин, цементуванням колон, підготовкою та проведенням гідророзриву пласта;
 • складанням технологічних регламентів та проведенням робіт з капітального ремонту й інтенсифікації нафтогазових свердловин;
 • вибором і розробкою найбільш економічних та екологічно безпечних технологій видобування, переробки й збагачення твердих корисних копалин, переробки та розміщення хвостів і відходів виробництва;
 • проектуванням і будівництвом гірничих підприємств при підземному, відкритому та комбінованому способах розробки родовищ;
 • проектуванням і будівництвом збагачувальних фабрик та металургійних підприємств;
 • проектуванням і будівництвом мереж транспортування видобутої продукції (нафто- і газопроводів та інших трубопроводів) та її зберігання (підземних сховищ газу);
 • проектуванням і будівництвом водозаборів, дренажів і систем захисту підземних вод від забруднення;
 • видобутком, переробкою та реалізацією продукції;
 • геологічним супроводом видобутку та експлуатаційною розвідкою упродовж усього життєвого циклу родовища;
 • охороною праці та промисловою безпекою, захистом навколишнього середовища.

В умовах нестабільності та кризових явищ на світовому ринку однією з головних проблем видобувних компаній є реалізація продукції. TUTKOVSKY постійно вивчає ситуацію, тенденції та прогнози очікуваних змін на ринку енергетичної й мінеральної сировини. Знання ринку дає нам можливість рекомендувати виважені кроки щодо інвестування в геологорозвідувальні та видобувні проекти, регулювання видобутку, технологічного оновлення виробництва, створення нових логістичних мереж постачання продукції. Спираючись на набутий досвід і зв’язки зі споживачами, ми організовуємо для видобувних компаній стабільний збут їхньої продукції за найкращими цінами.

Ми беремо на себе зобов’язання інформувати населення про соціальні та екологічні аспекти проектів, якими управляємо. Інформованість населення щодо вигоди від раціонального використання природних ресурсів є запорукою успішної діяльності видобувних компаній.

 

Моніторинг, контроль та завершення проектів

TUTKOVSKY здійснює моніторинг та контроль всіх виробничих процесів, матеріально-технічного постачання, реалізації продукції. Це дає змогу передбачити виникнення можливих ризиків, у тому числі екологічного й соціального характеру, та скоригувати дії для їх запобігання.

На завершальному етапі проекту TUTKOVSKY надає послуги з управління ліквідацією видобувних підприємств та рекультивацією території виробничої діяльності.

Також TUTKOVSKY здійснює управління проектами або програмами (сукупністю проектів) із забезпечення інвестиційних проектів ресурсним потенціалом за окремими видами або групами сировини в певних країнах (регіонах). Ці програми передбачають:

 • збір матеріалів попередніх досліджень, аналіз геологічної ситуації і перспектив території на необхідний вид сировини;
 • виділення та попередню геолого-прогнозну оцінку перспективних площ;
 • оцінку ризиків і надання рекомендацій щодо доцільності отримання ліцензій на геологічне вивчення.

Серед постачальників послуг і продукції міжнародного хабу TUTKOVSKY установи, організації та підприємства, що мають наукову базу і значний досвід з вивчення, розробки та практичного втілення методів і технологій раціонального використання земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, енергетичних ресурсів відновлювальних джерел. Спираючись на їхні можливості, TUTKOVSKY здійснює управління інвестиційними проектами з використання цих природних ресурсів.

 

Організація нових сервісних компаній і виробництв окремих видів продукції для забезпечення потреб локальних клієнтів

Маючи багаторічний досвід надання власних послуг і власного виробництва, виходячи з аналізу потреб локальних ринків, TUTKOVSKY організовує для забезпечення проектів з розвідки і видобутку енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів нові сервісні компанії та виробництва, зокрема такі:

Сервісні компанії:

 • Геологорозвідувальні:
  • комплексні геологорозвідувальні;
  • геофізичні;
  • бурові;
  • гірничопрохідницькі.
 • Гірничодобувні та гірничопереробні.
 • Будівельні – для будівництва технологічних та інфраструктурних об’єктів, мереж транспортування видобутої продукції та її зберігання (підземних сховищ газу).

Підприємства з виробництва:

 • бурових верстатів та устаткування;
 • бурових розчинів та їх компонентів;
 • геологорозвідувального та іншого обладнання;
 • будівельних матеріалів і конструкцій.

Також за необхідності, виходячи з ситуації на локальному ринку, TUTKOVSKY організовує для інвесторів сервісні компанії і виробництва обладнання для використання земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, для сонячної, вітрової, геотермальної енергетики.